مطالب توسط modir

خدمات تحلیل و بررسی اقتصادHSE

خدمات تحلیل و بررسی اقتصادHSE   1-مقدمه 2-ضرورت اجرا: 3-فرضیات : 4-اهداف پروژه اقتصاد HSE: 5-مراحل انجام کار: فاز اول: محاسبه و تخمین هزینه های که برسیستم مدیریت HSE-MS تحمیل می شود فاز دوم: محاسبه و تخمین میزان سرمایه گذاری به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت HSE-MS فازسوم: تشکیل جریان فرآیند مالی نهایی حاصل از […]

خدمات مهندسی کیفیت و رویکردهای بهبود

خدمات مهندسی کیفیت و رویکردهای بهبود   کیفیت واقعیتی است که هر سازمان خواسته و یا ناخواسته می باید در مسیر آن قرار گیرد تا بتواند در جامعه کنونی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ شاید سازمان ها تنها خواسته شان از کیفیت فقط و فقط دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت باشد و بر این […]