_ استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

_ استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

_ استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000

_ استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

_ استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

_ استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000

_ استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

_ استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

_ استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000

این بسته به شرح ذیل مختص مراکز درمانی می باشد :

– سیستم مدیریت کیفیت در سیستم های درمانی :  استاندارد IWA1

– ارگونومی حمل و نقل افراد در سیستم های درمانی : ISO/TR 12296:2012

–  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ایزو 18001

_  استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

_  استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

_  استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000

–  استاندارد اطلاعات و مستندسازی – آمار تولید و توزیع کتاب، روزنامه، مجلات و نشریات : IS 9707:2008

–  استاندارد تکنولوژی گرافیک – رنگ چاپ در چاپخانه : ISO 2846:2006

–  استاندارد تکنولوژی گرافیک – مدیریت امنیت فرایند چاپ : ISO 14298:2013

این بسته به شرح ذیل مختص مراکز آموزشی می باشد  :

– سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش : ایزو IEC 24751

– سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی : استاندارد IWA 2 : 2007

– سیستم مدیریت کیفیت در فرایند آموزش : ایزو 10015

این بسته مختص شرکت های پسمانکاری مشاوره ، مهندسی و ساخت راه و ساختمان می باشد :

–  استاندارد ساخت ابنیه –  پله ها و دهانه پله ها : ISO 3881:1977

–  استاندارد نقشه های ساخت و ساز – تعیین انحرافات : ISO 6284:1996

–  استاندارد ساخت ابنیه – اصول و قوانین : ISO 2848:1984

_  استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

_  استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

_  استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000

این استاندارد به شرح ذیل مختص رستوران های غذای سالم و ارگانیک می باشد :

–  استاندارد رستوران سبز – ارائه غذاهای سالم و ارگانیک : استاندارد Green restaurant

– استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ایزو 22000

– استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی : استاندارد GMP

–  استاندارد ارزیابی خطرات و کنترل نقاط بحرانی : استاندارد HACCP

–  استاندارد اطلاعات و مستندسازی – آمار تولید و توزیع کتاب، روزنامه، مجلات و نشریات : IS 9707:2008

– استاندارد تکنولوژی گرافیک – رنگ چاپ در چاپخانه : ISO 2846:2006

–  استاندارد تکنولوژی گرافیک – مدیریت امنیت فرایند چاپ : ISO 14298:2013

_ استاندارد مدیریت کیفیت در تحقیقات بازار : ایزو  20252

_ استاندارد پنل دسترسی در تحقیقات بازار و تبلیغات : ایزو 26362

_ استاندارد جهانی مشتری مداری : ایزو 10004

–  سیستم مدیریت کیفیت در سیستم های درمانی :  استاندارد IWA1

– ارگونومی – حمل و نقل افراد در سیستم های درمانی : ISO/TR 12296:2012

–  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ایزو 18001

–  استاندارد مدیریت کیفیت شرکت های بازرسی فنی : ISO 17020

– استاندارد روش های نمونه برداری تصادفی : ISO 24153:2009

– استاندارد روش های نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی : ISO 3951:2013

–  استاندارد امنیت نرم افزار : گواهینامه Software security

–  استاندارد مدیریت خدمات در IT : ایزو 20000

–  استاندارد تکنیک های امنیت در IT : ایزو 21827

–  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485

–  استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007

–  استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004

–  استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی : ایزو TS29001

–  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE

– استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی : ایزو 20815

– استاندارد تجهیزات پایش ، اندازه گیری و کالیبراسیون : ISO 10012

– استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون : ISO 17025

– استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ایزو 22000

– استاندارد ارزیابی خطرات و کنترل نقاط بحرانی : استاندارد HACCP

– استاندارد روش های خوب ساخت در مواد خوراکی : استاندارد GMP

– استاندارد روشنایی در معادن با جو قابل انفجار – عملکرد ایمنی : BS EN 60079-35-2:2012

– استاندارد ماشین های کار در زیر زمین : BS EN 1889-1:2011

– استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ایزو 18001