برای ماده اسید اویل/چرب  ((Waste/residues from processing of vegetable or animal oil)   که تحویل داده است، بیانیه خوداظهاری در این صفحه بخشی معتبر از قرارداد بین شرکت GWM و تامین کننده آن است. خود اظهاری به تامین کننده یا به همراه قرارداد و یا در شرایط و ضوابط آن، ارائه خواهد شد. اگر بیانیه خوداظهاری همراه با قرارداد ارائه شود که که به عنوان سند پذیرفته شده از سمت تامین کننده از تاریخ عقد قرارداد تلقی می شود. اگر بیانیه خوداظهاری تحت شرایط و ضوابطی در قرارداد ذکر شده باشد، خوداظهاری مورد پذیرش از سمت تامنی کننده تلقی می شود اگر تامین کننده اعتراض خود را تا 14 روز اعلام نکند. اگر تامین کننده اعتراضی نداشته باشد پس از  14 روز، ضوابط مربوط به خوداظهاری به صورت تایید شده از سمت مشتری تلقی می شود.

دانلود

ISCC_EU_Self_declaration_waste_residues_V104.

49 KB