1. داشتن تقدیرنامه از شرکت ملی گاز ایران
  2. برگزاری دوره های الزامی ایمنی و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران(مرکز آموزش محمودآباد)
  3. گواهینامه های استاندارد ISO 9001:2004.
  4. تفاهم نامه آموزشی با سازمان بازرسی کل کشور و اجرای دوره های آموزشی آن سازمان
  5. تفاهم نامه آموزشی با سازمان پدافند غیرعامل کشور به مدت 2 سال جهت برگزاری دوره های پدافند در سراسر کشور.
  6. تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با دانشکده علوم دریایی محمودآباد دانشگاه صنعت نفت به مدت 5 سال
  7. قرارداد آموزشی با پتروشیمی مارون و اجرای دوره آموزش حین خدمت آن شرکت (300 ساعت آموزش)
  8. برگزاری چندین دوره با همکاری دانشکده فنی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز تخصصی رشد دانشگاه صنعت نفت.

لازم به ذکر است این شرکت از ابتدای سال 1392 تا کنون مجری برگزاری تعداد 280 دوره آموزشی بیش از 7650 ساعت آموزش و 119500 نفر ساعت آموزش  به شرح جدول زیر تقدیم حضور می گردد:

ردیف شرکت متقاضی تعداد دوره
1 ملی گاز و تابعه 85
2 ملی پتروشیمی و تابعه 52
3 پالایش و پخش و تابعه 60
4 ملی نفت و تابعه 36
5 پژوهشگاه صنعت نفت 7
6 روابط عمومی 8
7 OIEC 4
8 کلیه شرکت ها 20
9 مرکز آموزش نفت محمودآباد 10
جمع کل 280

 

ردیف عنوان دوره شرکت متقاضی
1 مدیریت استرس شرکت ملی صنایع پتروشیمی
2 حمل و نقل کالا شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
3 مهارتهای ارتباطی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
4 ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
5 اصول مکاتبات اداری شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
6 اصول بایگانی و روش های نگهداری اسناد شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
7 استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
8 تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
9 اصول و فنون مذاکره در قرارداد های داخلی شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
10 مدیریت عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
11 اصول اعتبار اسنادی و مراحل اجرایی LC شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
12 وظایف مسئولین دفاتر شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
13 مدیریت مهندسی پروژه شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
14 اصول و مبانی   GIS و کاربرد آن در صنعت نفت شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
15 نرم افزار PDMS شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
16 مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در امور حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
17 کمک های اولیه پیشرفته – امداد و نجات شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران
18 جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
19 مهندسی ارزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
20 شیوه های ایجاد انگیزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
21 ایمنی در ساخت و نصب واحدهای صنعتی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
22 اصول پیشرفته سرپرستی شرکت ملی گاز (ستاد)
23 حفاظت کاتدی مقدماتی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
24 بازرسی جوش خطوط لوله براساس استاندارد API1104 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
25 روش های تامین منابع مالی در پروژه ها شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
26 آشنایی با حقوق تجارت دریایی پتروشیمی تبریز
27 MINITAB پژوهش و فن آوری/ اراک
28 راهکارهای ارتقا بهره وری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
29 حفاظت کاتدی پیشرفته شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
30 نظام پیشنهادات ذخیره سازی گاز طبیعی- تهران
31 مدیریت خلاقیت و نوآوری پالایش و پخش /تهران(پسیان)
32 ارزیابی عملکرد کارکنان پتروشیمی مارون
33 آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
34 آشنایی با قرارداد اجاره کشتی پتروشیمی تبریز
35 اصول مهندسی زلزله شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
36 برنامه ریزی استراتژیک درروابط عمومی روابط عمومی
37 مدیریت زمان روابط عمومی
38 مدیریت رفتار سازمانی پالایش و پخش /تهران(پسیان)
39 اسناد وسیستم پیوسته و یکنواخت کالا شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
40 نرم افزار Primavera شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
41 سخنوری و فن بیان پالایش و پخش /تهران(پسیان)
42 طراحی آزمایش پژوهش و فن آوری/ اراک
43 دموراژ و عملیات نفت کش ها پتروشیمی تبریز
44 مبانی دیاگرام های فرایندی     PFD/P&ID پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
45 مدیریت بحران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
46 بازنگری درقوانین بیمه ومالیات ملی پخش تهران (اندیشه)
47 مهندسی معکوس پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
48 تحلیل مقدماتی نرم افزار    CAESAR   II شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
49 CCNA خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
50 CCNA شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
51 استانداردهای حسابداری وحسابرسی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
52 مبانی ابزار دقیق پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
53 کاربردنرم افزارEXCEL درحسابداری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
54 مهارتهای ارتباطی ملی گاز(ستاد)
55 مهارتهای ارتباطی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
56 پیشرفته EXCEL شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
57 کارآفرینی ومهارتهای کسب وکار پالایش و پخش /تهران(پسیان)
58 اصول تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
59 اصول طراحی – PIPING بر اساس استاندارد ASME B31.3 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
60 مدیریت خلاقیت و نوآوری پالایش و پخش /تهران(پسیان)
61 قوانین ومقررات مالی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
62 زبان تخصصی محیط زیست ملی پخش تهران (اندیشه)
63 بازرسی جوش 1و2 —CWI ملی پخش تهران (اندیشه)
64 مدیریت رفتار سازمانی پالایش و پخش /تهران(پسیان)
65 مبانی پدافند غیر عامل ملی پخش تهران (اندیشه)
66 خبر نویسی درروابط عمومی شرکت آریا ساسول
67 استاندارد ها و موارد مربوط به

WPS/PQR/WQT

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
68 اصول و مبانی پدافند غیر عامل ملی پخش تهران (اندیشه)
69 اصول و مبانی پدافند غیر عامل ملی پخش تهران (اندیشه)
70 طراحی شبکه FLARE به کمک ASPEN FLARENET پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
71 طراحی مبدلهای حرارتی بانرم افزارهایHFTS-ASPEN پژوهش و فن آوری/ تهران
72 برنامه ریزی استراتژیک آموزش پالایش و پخش /تهران(پسیان)
73 قوانین ومقررات مالی خطوط لوله / ری
74 ارزیابی فنی،مالی،اقتصادی وتوجیه پذیری پروژه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
75 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی (RTI) شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
76 سخنوری وفن بیان پالایش و پخش /تهران(پسیان)
77 شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی توسط   PROMAX پژوهشگاه صنعت نفت / تهران
78 استاندارد 10015-ISO پالایش و پخش /تهران(پسیان)
79 مدیریت ریسک درپروژه های نفتی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
80 گزارش نویسی حوادث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
81 سناریو نویسی وتجزیه وتحلیل شرایط اضطراری ومانورها پالایش و پخش /تهران(پسیان)
82 مدیریت خلاقیت ونوآوری پالایش و پخش /تهران(پسیان)
83 روانشناسی صنعتی ملی پخش تهران (اندیشه)
84 سرممیزی ISO9001 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
85 تست اولتراسونیک سطح 1 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
86 سخنوری و فن بیان (روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی) کارکنان پتروشیمی ها
87 مدیریت خلاقیت ونوآوری خطوط لوله / ری
88 بررسی منابع تامین کالا شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
89 روانشناسی صنعتی ملی گاز(ستاد)
90 مدیریت استرس پالایش و پخش /تهران(پسیان)
91 تبیین جایگاه و ضرورت نظام پیشنهادها درسازمان شرکت پتروشیمی مارون
92 الزامات پدافند غیر عامل ازدیدگاه صنعت نفت گازچهارمحال بختیاری
93 پدافند غیر عامل ویژه مدیران گازچهارمحال بختیاری
94 بازرسی جوش 1و2-CWI ملی پخش تهران (اندیشه)
95 تست اولتراسونیک سطح 2 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
96 اصول و شناسایی کاربرد انتخاب  پمپها OIEC
97 قوانین مالیاتی خطوط لوله / ری
98 سفارشات وکنترل اقلام موجودی پروژه خطوط لوله / ری
99 تکنیکهای نیازسنجی آموزشی پالایش و پخش /تهران(پسیان)
100 طراحی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش پالایش و پخش /تهران(پسیان)
101 مدیریت رفتارسازمانی پالایش و پخش /تهران(پسیان)
102 الزامات پدافند غیر عامل ازدیدگاه صنعت نفت شرکت ملی نفت (PUBLIC)
103 بازرسی جوش 1و2-CWI ملی پخش تهران (اندیشه)
104 مدیریت ریسکهای بهداشت حرفه ای ملی پخش تهران (اندیشه)
105 سخنوری و فن بیان پالایش و پخش /تهران(پسیان)
106 سناریو نویسی درمدیریت بحران شرکت ملی نفت (PUBLIC)
107 مدیریت بحران گاز کرمان
108 اصول فنون مذاکره پژوهش و فن آوری/ تهران
109 اصول سازماندهی محیط کاربا نگرش 5s خطوط لوله / ری
110 مدیریت عملیات امداد ونجات گاز سمنان
111 تهیه وتنظیم صورتهای مالی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
112 تجارت الکترونیک خطوط لوله / ری
113 خوردگی میکربی خطوط لوله / ری
114 اصول ومبانی پدافندغیرعامل پالایش و پخش /تهران(پسیان)
115 WINDOWS-SEVEN پژوهش و فن آوری/ تهران
116 هیدرولیک آتش نشانی پالایش و پخش /تهران(پسیان)
117 بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره کم فشار پخش تهران (اندیشه)
118 اصول پیشرفته سرپرستی(پرورش مهارتهای سرپرستی) شرکت پتروشیمی مارون
119 زبان انگلیسی ویژه روسای کل و مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی
120 نرم افزار MATLAB پتروشیمی
121 ICDL پخش تهران (اندیشه)
122 ایمنی جوشکاری وبرشکاری خطوط لوله / ری
123 مبانی مفاهیم استانداردهای تجهیزات ثابت ودواردرصنعت گاز OIEC
124 مدیریت امنیت اطلاعات وپیشگیری از حملات سایبری گاز سمنان
125 سخنوری وفن بیان پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
126 برنامه ریزی استراتژیک آموزش پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
127 مانیتورینگ صنعتی ( SCADA) شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
128 استاندارد آموزش — ISO10015 پالایش و پخش /تهران(پسیان)
129 مدیریت خلاقیت و نوآوری پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
130 اصول وتکنیکهای روابط عمومی درسازمان روابط عمومی شرکتها-public
131 اصول ورویکردهای نوین در روابط عمومی روابط عمومی شرکتها-public
132 اقتصاد HSE پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
133 امکان سنجی طرحها وپروژه های نفت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
134 آیین نگارش ومکاتبات اداری شرکت پتروشیمی مارون
135 تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی پژوهشگاه صنعت نفت
136 اصول ومبانی پدافندغیرعامل شرکت ملی نفت (فلات قاره)
137 آشنایی با پدافند ویژه مدیران گاز سمنان
138 تجزیه وتحلیل آسیب پذیری امنیتی گاز سمنان
139 طراحی پست کار در صنعت نفت پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
140 فرایند مطالعات وتجزیه وتحلیل خطر –  HAZOP شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
141 توپک رانی درخطوط لوله خطوط لوله / ری
142 تفسیر فیلم رادیو گرافی – RTI ملی پخش/اندیشه
143 شبکه های نسل جدید – NGN خطوط لوله / ری
144 آیین نگارش ومکاتبات اداری شرکت پتروشیمی مارون
145 تکنولوژی پینچ پژوهش و فن آوری/ تهران
146 روشهای اسپکتروسکوپی درشناسایی موادمعدنی (کاتالیست) پژوهش و فن آوری/ تهران
147 روانکاری صنعتی وکاربرد آن OIEC
148 عملیات انبارداری وسیستم نگهداری کالا خطوط لوله / ری
149 حسابداری پیمانها شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
150 ایمنی جوشکاری و برشکاری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
151 استانداردهای ابزاردقیق خطوط لوله / ری
152 مهارتهای ارتباطی ملی پخش/اندیشه
153 مدیریت خلاقیت ونوآوری پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
154 طرح تکریم ارباب رجوع واحترام به مراجعین ملی پخش/اندیشه
155 تفسیر فیلم رادیو گرافی – RTI ملی پخش/اندیشه
156 اصول وکاربرد GISوکاربرد آن درصنعت نفت خطوط لوله
157 قرارداد های پایین دستیEP-PC-EPC شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
158 ایمنی مخازن شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
159 نرم افزار TANK شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
160 حسابداری کالا خطوط لوله / ری
161 سخنوری وفن بیان پالایش وپخش/ستاد(پسیان)
162 سیستم ارتینگ وصاعقه گیرها شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
163 ارتباط با رسانه های جمعی تابعه وزارت نفت
164 رفتارسازمانی (منشی گری ومسئولین دفاتر) شرکت حفاری شمال
165 اصول حرفه ای خبرنگاری تابعه وزارت نفت
166 برنامه ریزی مدیریت بحران شرکت نفت گازغرب/ایلام
167 اصول و مبانی پدافند غیرعامل درصنعت شرکت نفت گازغرب/ایلام
168 سناریونویسی درمدیریت بحران شرکت نفت گازغرب/ایلام
169 قانون برگزاری مناقصات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
170 مدیریت برمبنای ارزشهای اسلامی شرکت نفت گازغرب/ایلام
171 پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی شرکت نفت گازغرب/ایلام
172 اصول پیشرفته سرپرستی گاز استان تهران
173 تست شبکه وخطوط فشارمتوسط گاز استان تهران
174 آشنایی با سیستمهای کنترل صنعتی OIEC
175 فروش کالا به اشخاص ثالث خطوط لوله / ری
176 امداد ونجات – کمکهای اولیه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
177 آتش نشانی مقدماتی- اطفاء حریق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
178 مبانی IT شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
179 سناریو نویسی در مدیریت بحران – محمود آباد public
180 آشنایی با اصول ومفاهیم خوردگی OIEC
181 تربیت مربی پدافندغیرعامل-اصول ومبانی – تهران public
182 رفتارسازمانی(منشی گری ومسیولین دفاتر) حفاری شمال
183 امداد ونجات – کمکهای اولیه مهندسی و توسعه گاز
184 تکنولوژی چاپ ونشر روابط عمومی (public)
185 عکاسی وفیلمبرداری درروابط عمومی روابط عمومی (public)
186 WINDOWS شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
187 WORD شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
188 EXCEL شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
189 ACCES شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
190 POWER POINT شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
191 تربیت مربی پدافند غیر عامل – اصول ومبانی – اهواز public
192 TOFD – PHASED ARRAY شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
193 TOFD – PHASED ARRAY پالایشگاه اصفهان
194 TOFD – PHASED ARRAY متفرقه
195 (listening,speaking) ملی صنایع پتروشیمی
196 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
197 تشریفات پتروشیمی مهر
198 تشریفات پتروشیمی مهر
199 زبان انگلیسی ملی صنایع پتروشیمی
200 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
201 مبارزه با پولشویی منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر
202 فن اداره جلسات گازسیستان وبلوچستان
203 زبان انگلیسی ملی صنایع پتروشیمی
204 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
205 آشنایی با استانداردها ودستورالعمل های آزمایشگاه پتروشیمی نوری(برزویه)
206 بهداشت ومحیط زیست درصنعت حفاری شمال
207 بازرسی ایمنی وبهداشت موادغذایی حفاری شمال
208 ایمنی جوشکاری وبرشکاری حفاری شمال
209 زبان تخصصی محیط زیست حفاری شمال
210 دوره ICDL حفاری شمال
211 آشنایی با خطرات گاز H2S/AGT حفاری شمال
212 زبان انگلیسی ملی صنایع پتروشیمی
213 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
214 کیش دوره triz – kayzen کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
215 PSM نفت و گاز اروندان
216 قوانین ومقررات مناطق ویژه اقتصادی،تجاری وصنعتی منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر
217 کمک های اولیه مقدماتی شرکت مهندسی توسعه گاز
218 رانندگی به روش تدافعی پالایش گازسرخون و قشم
219 زبان انگلیسی ملی صنایع پتروشیمی
220 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
221 مهندسی ارزش شرکت مهندسی توسعه گاز
222 زبان انگلیسی ملی صنایع پتروشیمی
223 (Writing , Reading) ملی صنایع پتروشیمی
224 فن اداره جلسات پتروشیمی مارون
225 رانندگی به روش تدافعی عملیات اکتشاف نفت
226 رانندگی به روش تدافعی عملیات اکتشاف نفت
227 صفحا ت گسترده اکسل شرکت مهندسی توسعه گاز
228 سیستم مدیریت ایمنی فرآیند پالایش گازسرخون و قشم
229 دوره ایمنی در صنعت حفاری عملیات اکتشاف نفت
230 طراحی شبکه های مخابراتی شرکت مهندسی توسعه گاز
231 برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
232 آشنایی با مخاطرات فیزیکی و شیمیایی پالایشگاه اراک
233 تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
234 سخنوری و فن بیان پتروشیمی مارون
235 F & G پالایش نفت تبریز
236 فرآیند آموزش کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
237 عارضه یابی سازمانی با نگرش بهره وری پتروشیمی مارون
238 تجزیه و تحلیل فرآیند حوادث شرکت ملی نفت ایران
239 واکنش در شرایط اضطراری شرکت ملی نفت ایران
240 سومین دوره “تربیت مربی پدافند غیرعامل” کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
241 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی، مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) مرکز آموزش نفت محمودآباد
242 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی، مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) مرکز آموزش نفت محمودآباد
243 مدیریت رفتار سازمانی شرکت گاز استان سیستان بلوچستان
244 کلیات طراحی اتاق بحران به همراه بازدید از ستاد فرماندهی و مرکز بحران شهر تهران کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
245 پدافند غیرعامل ویژه مدیران پالایش گاز سرخون و قشم
246 آیین نگارش و مکاتبات اداری پتروشیمی مارون
247 مبارزه با پولشویی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
248 مدیریت منابع انسانی شرکت گاز استان سیستان بلوچستان
249 مدیریت بهبود بهره وری شرکت پتروشیمی مارون
250 ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود شرکت منطقه 9 عملیات انتقال گاز
251 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری شرکت ساپکو (ایران خودرو)
252 تربیت ارزیاب نظام پیشنهادات کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
253 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی) شرکت مهندسی توسعه نفت
254 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (مقابله با سوانح جسمی) شرکت مهندسی توسعه نفت
255 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران(مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) شرکت مهندسی توسعه نفت
256 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی) شرکت مهندسی توسعه نفت
257 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (مقابله با سوانح جسمی) شرکت مهندسی توسعه نفت
258 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران(مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) شرکت مهندسی توسعه نفت
259 عوامل مؤثر در افزایش و کاهش بهره وری در سازمان شرکت پتروشیمی مارون
260 شاخص های اندازه گیری روشهای بهبود بهره وری در سازمان شرکت پتروشیمی مارون
261 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی) شرکت مهندسی توسعه نفت
262 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (مقابله با سوانح جسمی) شرکت مهندسی توسعه نفت
263 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران(مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) شرکت مهندسی توسعه نفت
264 پرورش کارمندان شرکت گاز استان سیستان بلوچستان
265 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (آتش نشانی عمومی) شرکت مهندسی توسعه نفت
266 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران (مقابله با سوانح جسمی) شرکت مهندسی توسعه نفت
267 دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران(مدیریت واکنش در شرایط اضطراری) شرکت مهندسی توسعه نفت
268 مدیریت بحران کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت
269 دورالزامی ایمنی و مدیریت بحران-آتش نشانی عمومی شرکت مهندسی توسعه نفت
270 دورالزامی ایمنی و مدیریت بحران-آتش نشانی عمومی شرکت مهندسی توسعه نفت
271 HAZMAT1 سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
272 تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS کلیه شرکت های صنایع بزرگ کشور
273 اصول و مفاهیم پدافندغیرعامل ویژه مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر
274 رانندگی تدافعی شرکت عملیات اکتشاف نفت
275 مبانی سازمان و مدیریت شرکت گاز استان سیستان بلوچستان
276 مدیریت بحران شرکت منطقه 9 عملیات انتقال گاز
277 مدیریت بحران شرکت منطقه 8 عملیات انتقال گاز
278 ارزیابی شاخص های عملکرد HSE صنایع دفاع
279 همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد HSE کلیه شرکت های صنایع بزرگ کشور
280 ISO 31000 صنایع دفاع