سایر دوره های برگزار شده

جدول شرح تفضیلی دوره های برگزار شده
ردیف شرکت متقاضی محل برگزاری دوره تاریخ برگزاری کد دوره عنوان دوره
1 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 4 خرداد ماه 09028 مدیریت استرس
2 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 11 و 12 خرداد ماه 12027 حمل و نقل کالا
3 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 18 الی 20 خرداد ماه 13921 مهارتهای ارتباطی
شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 20 الی 22 خرداد ماه 21412 ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت
5 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 21 و 22 خرداد ماه 10005 اصول مکاتبات اداری
6 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 25 و 26 خرداد ماه 10004 اصول بایگانی و روش های نگهداری اسناد
7 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 25 الی 29 خرداد ماه 22002 استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
8 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 27 الی 29 خرداد ماه 09019 تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری
9 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 27 الی 29 خرداد ماه 14504 اصول و فنون مذاکره در قرارداد های داخلی
10 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 1 و 2 تیر ماه مدیریت عمومی
11 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 1و 2 تیر ماه 11018 اصول اعتبار اسنادی و مراحل اجرایی LC
12 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 5 تیر ماه 10003 وظایف مسئولین دفاتر
13 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 8 و 9 تیر ماه 22026 مدیریت مهندسی پروژه
14 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 8 الی 10 تیر ماه 71007 اصول و مبانی   GIS و کاربرد آن در صنعت نفت
15 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 10 الی 12 تیر ماه 56019 نرم افزار PDMS
16 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 11 الی 13 تیر ماه مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در امور حراست
17 شرکت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ایران دانشکده نفت تهران 15 الی 17 تیر ماه 21227 کمک های اولیه پیشرفته – امداد و نجات
18 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 15 الی 17 تیر ماه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در پتروشیمی
19 شرکت ملی صنایع پتروشیمی Inhome 24 الی 26 تیر ماه 22010 مهندسی ارزش
20 شرکت ملی صنایع پتروشیمی Inhome 31 تیرماه 09007 شیوه های ایجاد انگیزش
21 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 5  الی 7مرداد ماه 21414 ایمنی در ساخت و نصب واحدهای صنعتی
22 شرکت ملی گاز (ستاد) دانشکده نفت تهران 12 و 13 مرداد ماه 09003 اصول پیشرفته سرپرستی
23 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 12 الی 14 مرداد ماه 27631 حفاظت کاتدی مقدماتی
24 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 20 الی 22 مرداد ماه 27436 بازرسی جوش خطوط لوله براساس استاندارد API1104
25 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 14 الی 16 مرداد ماه 22009 روش های تامین منابع مالی در پروژه ها
26 پتروشیمی تبریز Inhome 21 الی 23 مرداد ماه 85302 آشنایی با حقوق تجارت دریایی
27 پژوهش و فن آوری/ اراک Inhome 22و23 مرداد ماه 26024 MINITAB
28 شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانشکده نفت تهران 22 و 23 مرداد ماه 09039 راهکارهای ارتقا بهره وری
29 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 26 الی 28 مرداد ماه 27632 حفاظت کاتدی پیشرفته
30 ذخیره سازی گاز طبیعی- تهران Inhome 27 مرداد ماه 09001 نظام پیشنهادات
31 پالایش و پخش /تهران(پسیان) Inhome 27 و 28 مرداد ماه 09043 مدیریت خلاقیت و نوآوری
32 پتروشیمی مارون Inhome 27 و 28 مرداد ماه 13408 ارزیابی عملکرد کارکنان
33 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 27 الی 29 مرداد ماه 12011 آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار
34 پتروشیمی تبریز Inhome 28 الی 30 مرداد ماه 85303 آشنایی با قرارداد اجاره کشتی
35 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 28 الی 30 مرداد ماه 76001 اصول مهندسی زلزله
36 روابط عمومی دانشکده نفت تهران 29 مرداد ماه 15005 برنامه ریزی استراتژیک درروابط عمومی
37 روابط عمومی دانشکده نفت تهران 30 مرداد ماه 09034 مدیریت زمان
38 پالایش و پخش /تهران(پسیان) Inhome 3و 4 شهریور ماه 13003 مدیریت رفتار سازمانی
39 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 4 الی6 شهریور ماه 12002 اسناد وسیستم پیوسته و یکنواخت کالا
40 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 4 الی6 شهریور ماه 22035 نرم افزار Primavera
41 پالایش و پخش /تهران(پسیان) Inhome 5 و6 شهریور ماه 15020 سخنوری و فن بیان
42 پژوهش و فن آوری/ اراک inhome 5 و 6 شهریور ماه طراحی آزمایش
43 پتروشیمی تبریز inhome 4 الی6 شهریور ماه 85309 دموراژ و عملیات نفت کش ها
44 پژوهشگاه صنعت نفت / تهران inhome 9 الی 12 شهریور ماه 61003 مبانی دیاگرام های فرایندی     PFD/P&ID
45 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 12و13 شهریور ماه 21808 مدیریت بحران
46 ملی پخش تهران (اندیشه) inhome 16 شهریور ماه بازنگری درقوانین بیمه ومالیات
47 پژوهشگاه صنعت نفت / تهران inhome 16و17 شهریور ماه مهندسی معکوس
48 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 16 الی 18 شهریور ماه 56023 تحلیل مقدماتی نرم افزار    CAESAR   II
49 خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دانشکده نفت تهران 16 الی 20شهریور ماه 37011 CCNA
50 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 16 الی 20 شهریور ماه 37011 CCNA
51 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 18 الی20 شهریور ماه 11020 استانداردهای حسابداری وحسابرسی
52 پژوهشگاه صنعت نفت / تهران inhome 25 الی 27شهریور ماه 41001 مبانی ابزار دقیق
53 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 25 الی 27شهریور ماه 11032 کاربردنرم افزارEXCEL درحسابداری
54 ملی گاز(ستاد) دانشکده نفت تهران 30و31شهریورو1مهر 13921 مهارتهای ارتباطی
55 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانشکده نفت تهران 30و31شهریورو1مهر 13921 مهارتهای ارتباطی
56 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 1 الی 3 مهرماه 07103 پیشرفته EXCEL
57 پالایش و پخش /تهران(پسیان) inhome 2و3 مهرماه 13701 کارآفرینی ومهارتهای کسب وکار
58 پژوهشگاه صنعت نفت / تهران inhome 28شهریور و 4مهر ماه اصول تعلیم و تربیت اسلامی
59 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 6 الی 8 مهرماه 56012 اصول طراحی – PIPING بر اساس استاندارد ASME B31.3
60 پالایش و پخش /تهران(پسیان) inhome 7و8 مهرماه 09043 مدیریت خلاقیت و نوآوری
61 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دانشکده نفت تهران 8 الی 10 مهرماه 11017 قوانین ومقررات مالی
62 ملی پخش تهران (اندیشه) inhome 6 الی10 مهرماه 20204 زبان تخصصی محیط زیست
63 ملی پخش تهران (اندیشه) inhome 8و9و10و16و17 مهرماه 6-27405 بازرسی جوش 1و2 —CWI