(پیشکو)

زیر ساخت اداری

 

 

شرکت پترو ایمن شریف دارای دو ساختمان مستقل اداری در شهر تهران، در مجموع 10 واحد ادارای به مساحت (1300 متر مربع) و همچنین فضای ادرای به ترتیب به میزان 360 و 150 متر مربع در کارخانجات چرمشهر و اشتهارد می باشد. ارزش سرمایه گذاری در این بخش در مجموع مبلغ ……………… ریال می باشد.

فرم تماس با ما