دوره های برگزار شده مرتبط با صنایع غذایی

  • دوره های آزاد نظارت ایمنی و بهداشتی مواد غذایی دانشگاه شهید بهشتی تهران و علوم تحقیقات
  • دوره اصول هفتگانه HACCP در صنایع غذایی شرکت DAS انگلستان-دفتر تهران
  • دوره ISO 22000:2005 سلامت و ایمنی مواد غذایی شرکت URS انگلستان دفتر تهران
  • دوره طرح ریزی GMP صنایع غذایی شرکت TUV Rhiland دفتر تهران
  • اصول بازرسی ایمنی و سلامت مواد غذایی شرکت آرمان توسعه
  • اصول بازرسی رستوران ها شرکت اکسون سور کیش
  • اصول بازرسی بر مبنای طرح HACCP، هتل جهانگردی کرمان