شرکت پترو ایمن شریف در راستای رضایت مشتری و در نظر گر فتن سود متقابل موارد زیر را دنبال می نماید:

  • تعیین اهداف و فرایندهای لازم جهت ارائه نتایج بر طبق خواسته های مشتری و خط مشی های سازمان.
  • پایش و اندازه گیری فرایندها و محصول بر طبق خط مشی ها،اهداف و الزامات مربوط به محصول و گزارش دهی نتایج.
  • انجام اقدامات جهت بهبود مستمر عملکرد فرایند.
  • متعهد به بهبود مستمر در ارائه خدمات صدور گواهي.
  • جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي و ديگر شرائط به مشتريان فعلي و آتي.
  • حصول اطمينان از درك ارزشهاي تجاري و اهداف توسط پرسنل و تجهيز ايشان جهت اجراي وظائف محوله در راستاي خواسته هاي سيستم هاي مديريتي.