(پیشکو)

انبارداری محصولات پترو ایمن شریف

این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 70 انبار در سراسر کشور، آمادگی لازم جهت ذخیره سازی و نگهداشت انواع کالاها بر اساس پروتوکل ها و دستورالعمل های جاری در بخش انبارداری را خواهد داشت.

 

ردیفنام آزمون (انگلیسی)نام آزمون (فارسی)شماره استاندارد ملیشماره استاندارد بین المللی
1Saponificable numberعدد صابونیINSO 7245-1
INSO 10501
INSO 2546
ISO 6293-1
ISO 3657
ASTM D 94
2Monoglycerides and Free Glycerol Contentsمقدار مونو گلیسیرید و  گلیسزین آزادISIRI 7309 ISO 7366
3Iodine valueعدد یدیINSO 4888ISO 3961
4Specific gravityوزن مخصوصISIRI 6077
5Unsaponificotian matterمواد غیر صابونیINSO 19186
ISIRI 12357
ISO 18609
ISO 3596
6acid value and acidityعدد اسیدی و اسیدیتهINSO 4178ISO 660
7Polar compounds contentمقدار ترکیبات قطبیISIRI 4087ISO 8420
8Peroxide Valueعدد پروکسیدINSO 19197
INSO 20525
ISO 27107
ISO 18321
9Saturated fatty Acidاسید چرب اشباعINSO 13126-1
INSO 13126-2
INSO 13126-3
INSO 13126-4
ISO 12966-1
ISO 12966-2
ISO 12966-3
ISO 12966-4
10Palmitoleic Acid (C16:1)C16:1
11Fatty Acid Profileپروفایل اسید چرب
12totall trans fatty acidsمقدار کل اسیدهای چرب ترانس
13cholesterol and phytosterolsکلسترول و فیتوسترولINSO 22560
ISIRI 9670
ISO 12228
14individual and total strols contents میزان استرول های خاص و استرول تامISIRI 9670ISO 12228
15Ash contentمقدار خاکستر
16alkalinity of total ashمقدار بازی بودن خاکستر کل
17acid insoluble ashمقدار اسیدی بودن خاکستر کل
18Water insoluble ashمقدار خاکستر محلول در آب
19protein content Kjeldahl methodمقدار پروتیئن در خوراک دامISIRI 10703ISO 5983-1
20Nitrogen Kjeldahl methodمقدار نیتروژن در خوراک دام
21Insoluble Impuritiesناخالصی نامحلولISO 663
22moisture and volatile matter contentمقدار  رطوبت و مواد فرارINSO 4291ISO 662
23Methanolمقدار متانولINSO 18016ASTM D 7716
24Ca , Mg,AL,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,
Fe,Ga,K,Li,Mn,Na,Ni,pb,Se,Sr,Te,TL,Zn content
مقدار عناصرCa , Mg,AL,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,
Fe,Ga,K,Li,Mn,Na,Ni,pb,Se,Sr,Te,TL,Zn
In house
by ICP
In house
by ICP
25Heavy metalفلزات سنگین
26Total Sulfur contentمقدار کل سولفور
27Sulfur content insoluble in waterمقدار سولفور  نامحلول در آب
28Sulfur water  solubleمقدار سولفور  محلول در آب
29Total Phosphorus contentمقدار کل فسفر
30Phosphorus water  solubleمقدار فسفر  محلول در آب
31Phosphorus water  insolubleمقدار فسفر  نامحلول در آب
32residual technical hexane contentمقدار هگزان باقی ماندهINSO 4094ISO 9832
33sediment in crude fats  and oilsمقدار رسوب (لرد) باقی مانده در روغن ها و چربی هاisiri 7411ISO15301

 

فرم تماس با ما