(پیشکو)

اسید چرب

پسماند کارخانه های روغن که حاصل فرآیند خنثی سازی روغن خام گیاهی یا حیوانی می باشد تحت عنوان خمیر صابون حاوی مقادیر متنابهی اسید چرب غیراشباع می باشد که با انجام فرآیندهای شیمیایی قایبلیت استفاده در صنایع غذایی، دارویی ، آرایشی و بهداشتی را دارد. شرکت پتروایمن شریف با فرآورش و تصفیه این پسماند گام بلندی در جهت حفظ محیط زیست و تولید ارزش افزوده جهت یک محصول آلاینده برداشته است.

فرم ثبت درخواست مشتری - اسید چرب

فرم تماس با ما