اجلاس ملی نشان تعالی (HSEQ & PD-CM) ؛ وزارت راه ، مسکن و شهرسازی