آدرس دبیرخانه: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – خیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی – خیابان 54ام – پلاک 14

پشتیبانی پترو ایمن شریف:

88030995 – 021

88030582 – 021

88050233 – 021

88216459 – 021

88051077 – 021

info@pishco.ir :پست الکترونیکی