مزایاي استفاده از سیستم HACCP

•  توجه به شناسایی و پیشگیري خطرات آلوده کننده مواد غذایی

•   از مبنایی کاملاً علمی برخوردار است

•  کارایی و اثربخشی بازدیدهاي نظارتی شرکتهاي صنایع غذایی را در رقابت اثربخش تر در بازار جهانی یاري میکند

•  به کشورهایی که در زمینه صادرات مواد غذایی برنامه ریزي و سرمایه گذاري کرده اند، کمک شایانی میکند

•  مشکل مرجوع شدن فرآورده را تاحد زیادي برطرف میکند

•   موجب افزایش مشتري میگردد است

•  نگرش این سیستم بسوي تولید بدون نقصZero Defect

•  موجب افزایش مشتری میگردد

•  نگرش این سیستم بسوی تولید بدون نقض Zero Defect