فوايد استقرار سيستم مديريت زيست محيطي (EMS-ISO 14001)

 

• پيشگيري از آلودگي

• شناسایی اثرات فعالیتهای سازمان بر محیط زیست

• صرفه جويي مصرف انرژي

• استفاده مجدد از مواد

• كاهش اثرات ناگوار ناشي از عملكرد سازمان بر محيط زيست

• انطباق با قوانين و مقررات زيست محيطي