فوايد استقرار سيستم مديريت كيفيت (QMS-ISO 9001 )

 

  نگرشي نظام مند به فعاليت هاي جاري

• بهبود عملكرد سازمان

افزايش اطمينان شهروندان به سازمان

كاهش فعاليت‌هاي غيرضروري و دوباره كاري‌ها

امكان ايجاد رقابت داخلي، منطقه اي و جهاني